” PAPROCANY ” PAULINA ŚWIST

” Papro­ca­ny ” 

Autor : Pau­li­na Świst 

Wydaw­nic­two: Muza

Gatu­nek: kry­mi­nał, sen­sa­cja, thriller

Ilość stron : 320

Moja oce­na : 6/10 

 

FABUŁA

Pani mece­nas Zosia szu­ka swo­jej bra­ta­ni­cy Karo­li­ny… Od kil­ku dni nie ma z nią kon­tak­tu i kto jak kto ale cio­cia Zosia zawsze wie­dzia­ła gdzie jest mło­da… Sta­wia cały sztab swo­ich zna­jo­mo­ści na poste­run­ku, aby zna­leźć sio­strze­ni­cę… I wte­dy sama przez swo­ją zbyt pew­ność sie­bie wpa­da w zasadz­kę ludzi z ciem­nym cha­rak­te­rem… Czy uda im się dojść do poro­zu­mie­nia? Bo w takich ukła­dach nie ma miej­sca na coś pomię­dzy… jest albo tak albo tak… wybie­rasz sam… Czy jed­nak mece­nas Zosia będzie chcia­ła coś ugrać na swo­ją korzyść ? 

PODSUMOWANIE

W książ­kach Pani Pau­li­ny nie znaj­dzie­cie cukru i lukru. Cię­ty, ostry język, bez owi­ja­nia w baweł­nę i słod­kich słówek.

Czy­ta­li­ście jaką­kol­wiek książ­kę Pau­li­ny Świst? Jak tak to czy podo­ba Wam się jakim języ­kiem jest napisana?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *