” TERAZ CIĘ ROZUMIEM, MAMO ” ILONA GOŁĘBIOWSKA, MAGDALENA KNEDLER I INNI

” Teraz Cię rozu­miem, Mamo ” 

Autor: Ilo­na Gołę­biew­ska, Mag­da­le­na Kne­dler, Agniesz­ka Kraw­czyk, Agniesz­ka Lin­gas _ Łoniew­ska, Nata­sza Socha, Mał­go­rza­ta War­da, Sabi­na Waszut, Mag­da­le­na Witkiewicz

Wydaw­nic­two: Muza

Gatu­nek: lite­ra­tu­ra piękna

Ilość stron: 384

Moja oce­na: 8/10

 

KRÓTKI OPIS

” Ten roz­dział zapi­su­ję jako naj­lep­szy — pomy­śla­łam po prze­czy­ta­niu pierw­sze­go rozdziału .”
Po dru­gim roz­dzia­le pomy­śla­łam, że ten jest rów­nie piękny…
I tak było z każ­dym kolej­nym przeczytanym…

PODSUMOWANIE

Książ­ka świet­na dla każ­dej z nas, bo każ­da z nas jest córką…
Świet­na tak­że dla kobiet, któ­re są mama­mi, bo zosta­ła tu pięk­nie przed­sta­wio­na siła cha­rak­te­ru i emo­cji tej dru­giej stro­ny… Tego co czu­ją nasze cór­ki, gdy jeste­śmy zbyt tro­skli­we czy zbyt mało przejęte…

Pięk­na i lek­ka, momen­ta­mi wręcz wzru­sza­ją­ca… I czy­ta­jąc te krót­kie opo­wie­ści, trze­ba wziąć pod uwa­gę, że mogą się one przy­da­rzyć każ­dej rodzi­nie… Naj­le­piej i naj­ła­twiej jest oce­niać, gdy same­mu nie jest się w takiej sytu­acji. Znam wie­le osób, któ­re komen­tu­ją postę­po­wa­nie innych ” ja bym tak nie zro­bi­ła”. Mogła­bym zapy­tać, po czym tak się stwier­dza ? Nigdy nie wiesz jak zacho­wa­ła­byś się w kry­tycz­nej sytu­acji. Ja tego nie wiem i Ty zapew­ne też nie… I tyl­ko Ci się wyda­je, że postą­pi­ła­byś ina­czej. I uwa­żam, że każ­dy z nas sam sie­bie do koń­ca nie zna. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *