POMYSŁY NA PREZENTY MIKOŁAJKOWE DLA NIEJ I DLA NIEGO

W ubiegłym roku zrobiłam dla Was takie zestawienie. Tu możecie sobie zerknąć KLIKKLIK . Pora na tegoroczne pomysły mikołajkowe. I mimo , że odniosłam wrażenie, że Mikołaj odczytał te pomysły jakie list ode mnie, to w tym roku stworzę taką listę raz jeszcze 🙂 

POMYSŁY DLA NIEGO

Na pierw­szy rzut pomy­sły dla płci męskiej. Zawsze mam z tym pro­blem , ale uwa­żam , że te tra­dy­cyj­ne pre­zen­ty są naj­bar­dziej trafione 🙂 

Skar­pe­ty, bok­ser­ki czy pidża­ma to kla­syk 🙂 Znaj­dzie­cie w każ­dej sieciówce. 

Kolej­nym pomy­słem może być pasek do spodni. Jest wie­le dobrych marek , w tym tak­że pol­skich i na stro­nach pro­du­cen­tów może­cie tra­fić na pro­mo­cje lub dostać kody zniż­ko­we na pierw­sze zakupy 🙂

 

Swe­ter lub koszu­la, to coś z cze­go na pew­no każ­dy męż­czy­zna będzie zado­wo­lo­ny, tym bar­dziej jak zna­cie jego gust i roz­miar. Moje przy­kła­dy ze skle­pu H&M

 

Uchwyt samo­cho­do­wy. Teraz robią takie gadże­ciar­skie, że jest w czym wybierać 🙂 

 

Szczo­tecz­ka sonicz­na. Uży­wam takiej już od kil­ku lat i jestem bar­dzo zado­wo­lo­na i pole­ci­ła­bym jej każ­de­mu. Dobrze czy­ści , bate­ria dłu­go trzy­ma i ład­nie wyglą­da w łazience. 

POMYSŁY DLA NIEJ

Bran­so­let­ki, kol­czy­ki, kosme­ty­ki, dobre per­fu­my to kla­sy­ki , któ­re nigdy się nie nudzą. Poni­żej przed­sta­wiam coś, co może pomóc w wybo­rze cze­goś innego 🙂

Toreb­ki mar­ki Fabio­la to połą­cze­nie nowo­cze­snych i kla­sycz­nych ele­men­tów. Tra­fi­łam na ich pro­duk­ty zupeł­nie przy­pad­kiem, ale myślę , że nie­jed­na kobie­ta była­by zado­wo­lo­na z takie­go pre­zen­tu. Na stro­nie moż­na zna­leźć wie­le goto­wych pro­jek­tów, ale moż­na też stwo­rzyć tam swo­ją sper­so­na­li­zo­wa­ną toreb­kę. Mnie urze­kła wła­śnie ta. 

Zestaw świą­tecz­nych ksią­żek, jeśli oczy­wi­ście ktoś jest molem książ­ko­wym to pole­cam książ­ki z wpi­su KLIK , któ­ry pisa­łam jakiś czas temu. Ide­al­nie spraw­dzą w zimo­we , dłu­gie wie­czo­ry… Do  tego pięk­nym dodat­kiem mogą być zakład­ki, na któ­re tra­fi­łam przy­pad­kiem na Insta­gra­mie. Dziew­czy­na, któ­ra je wyko­nu­je zbie­ra zamó­wie­nia z wia­do­mo­ści pry­wat­nych. N zdję­ciu poni­żej jest nazwa jej kon­ta . Mnie one urze­kły, zwłasz­cza te poni­żej i tak praw­dę mówiąc mogła­bym je zna­leźć w pre­zen­cie pod choinką : 

Rol­ler do twa­rzy to rewo­lu­cja w kosme­ty­ce. Każ­da kobie­ta , któ­ra dba o swo­ją cerę powin­na taki mieć w swo­jej kosme­tycz­ce. Podob­no dzia­ła cuda. Ja jesz­cze nie mam, jakoś mi nie po dro­dze, ale jak Miko­łaj nie ma pomy­słu na pre­zent to może być i rol­ler , naj­le­piej ten z różo­we­go kwar­cu 🙂 Mała pod­po­wiedź : moż­na je wyszu­kać wszę­dzie w dobrej cenie 🙂

O tej pier­ście­nio­wej lam­pie LED roz­my­śla­łam już dosyć daw­no… I pew­nie daw­no ją bym kupi­ła, ale oba­wiam się gaba­ry­tów i czy będę mia­ła ją gdzie trzy­mać. Ale jeśli Two­ja kobie­ta uwiel­bia nagry­wać fil­mi­ki, robić sobie sama zdję­cie, to z pew­no­ścią ten gadżet bar­dzo ją zadowoli 🙂

Miłe­go wieczoru 🙂

Ilo­na 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *