PREZENTY MIKOŁAJKOWE DLA MĘŻCZYZNY

Stan­dar­do­wo mam pro­blem, jeśli cho­dzi o kupo­wa­nie pre­zen­tów dla płci męskiej. Nawet dla moje­go męża. Zro­bi­łam jed­nak zestaw , jaki pew­nie wzię­ła­bym pod uwa­gę wybie­ra­jąc pre­zen­ty. Może komuś się przy­da 🙂 Cze­kam rów­nież na Wasze pomy­sły 🙂 A tu wkle­jam link z pre­zen­ta­mi z zeszłe­go roku KLIK  

Słu­chaw­ki bez­prze­wo­do­we , to ostat­nio faj­ny gadżet , zwłasz­cza dla osób, któ­re pro­wa­dzą aktyw­ny tryb życia, poru­sza­ją się komu­ni­ka­cją miej­ską czy po pro­stu lubią słu­chać muzy­kę. Są małe, dys­kret­ne, a coraz wię­cej z nich ma już funk­cję odbie­ra­nia połą­czeń i zesta­wu głośnomówiącego .

Etui na tele­fon.  Na ryn­ku mamy do wybo­ru naj­prze­róż­niej­sze, od sper­so­na­li­zo­wa­nych po takie z prze­sła­niem czy odpo­wied­nie dla danej osoby .

PREZENTY MIKOŁAJKOWE DLA MĘŻCZYZNY

Smar­twatch to rów­nież cie­ka­wy pomysł na pre­zent. Może tro­chę kosz­tu­je , ale jeśli Twój męż­czy­zna lubi zegar­ki a z tech­ni­ką jest za Pan brat , to war­to się zastanowić.

 

 

Jak to z męż­czy­zna­mi bywa , to prze­waż­nie my kobie­ty ich ubie­ra­my… Więk­szość męż­czyzn ma bar­dziej ubo­gą sza­fę niż my, więc myślę że świet­nym pre­zen­tem była­by nowa koszu­la czy sweterek 🙂

PREZENTY MIKOŁAJKOWE DLA MĘŻCZYZNY

Jak już mowa o ubra­niach to uwa­żam, że skar­pe­tek rów­nież nigdy dość 🙂 Moż­na kupić jakieś z fiku­śny­mi wzor­ka­mi, czy takie bar­dziej stonowane.

Mój mąż uwiel­bia per­fu­my , więc tutaj też wycho­dzę z zało­że­nia, że to zawsze będzie pre­zent tra­fio­ny. Ostat­nio mój wybór padł na Pra­da Oce­an i ten zapach pole­cam bardzo 🙂

PREZENTY MIKOŁAJKOWE DLA MĘŻCZYZNY

 

Szczo­tecz­ka sonicz­na to rów­nież dobry pomysł na upo­mi­nek. W skle­pach może­my napo­tkać dużo firm i dużo funk­cji w takich szczo­tecz­kach.… Ja swo­ją dosta­łam już jakiś czas temu , też na miko­łaj­ki i się z nią nie rozstaję.

PREZENTY MIKOŁAJKOWE DLA MĘŻCZYZNY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *