“ŚMIERĆ NIE UCIEKNIE” PRZEMYSŁAW BORKOWSKI

“Śmierć nie ucieknie”

Autor: Prze­my­sław Borkowski

Wydaw­nic­two: Czwar­ta Strona

Gatu­nek: kry­mi­nał, sen­sa­cja, thriller

Ilość stron: 448

Moja oce­na: 5/5

FABUŁA

Pio­sen­kar­ka Julia budzi się rano obok swo­je­go mar­twe­go part­ne­ra, a zara­zem mana­ge­ra. Z racji tego, że poprzed­nia noc była suto zakra­pia­na alko­ho­lem, nie pamię­ta­ła tego co się sta­ło. Zaczę­ła naj­zwy­czaj­niej podej­rze­wać sie­bie, ponie­waż w tym związ­ku już wcze­śniej była sto­so­wa­na prze­moc fizycz­na wobec niej. W pani­ce przed wymia­rem spra­wie­dli­wo­ści, paku­je małą waliz­kę, zama­wia tak­sów­kę i ucie­ka. Czy wsia­da do tak­sów­ka­rza czy do przy­pad­ko­wej oso­by , któ­ra oka­że się jej zago­rza­łym fanem ? Czy w miej­sce do któ­re­go Julia będzie chcia­ła się udać będzie przy­pad­ko­we, czy będzie miej­scem do któ­re­go już daw­no chcia­ła się udać ? Co oka­że się na miejscu ? 

PODSUMOWANIE

Zaczy­na­jąc przy­go­dę z tym nie­zwy­kłym thril­le­rem przy­znam, że trosz­kę na począt­ku zaczę­łam się nudzić i zasta­na­wiać nad tym, czy cała książ­ka będzie się tyczyć tyl­ko uciecz­ki… Dener­wo­wał mnie brak podejrz­li­wo­ści u głów­nej boha­ter­ki Julii. Jed­nak w pew­nej chwi­li akcja przy­bra­ła takie tem­po, że książ­ki nie mogłam odło­żyć na bok! Uwierz­cie mi, że daw­no nie czy­ta­łam tak dobrze zapla­no­wa­ne­go kryminału ! 

Ogrom­ne emo­cje, szyb­kość akcji, roz­wi­ja­ją­ce się tem­po wyda­rzeń wraz z każ­dym kolej­nym roz­dzia­łem to coś, za co daję moc­ne 5/5 !

W książ­ce spodo­bał mi się bar­dzo poru­szo­ny pro­blem traum i wyda­rzeń z dzie­ciń­stwa, któ­re bez pomo­cy spe­cja­li­sty czę­sto prze­kła­da­ją się póź­niej na doro­słe życie. Jest to temat, w któ­ry zagłę­biam się coraz czę­ściej i bardziej.
Książ­ka rewelacja !

Za moż­li­wość prze­czy­ta­nia i zre­cen­zo­wa­nia dzię­ku­ję Wydaw­nic­twu Czwar­ta Stro­na oraz Auto­ro­wi Prze­my­sło­wi Borkowskiemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *