“TERAPEUTKA” B.A. PARIS

 

” Tera­peut­ka ”

Autor : B.A. Paris 

Wydaw­nic­two : Albatros

Gatu­nek: kry­mi­nał , sen­sa­cja, thriller 

Ilość stron: 384

Moja oce­na: 7/10

 

FABUŁA 

Tym razem prze­no­si­my się na zamknię­te, spo­koj­ne osie­dle do któ­re­go prze­pro­wa­dza­ją się Ali­ce i Leo. Wszy­scy sąsie­dzi żyją tu jak jed­na wiel­ka rodzi­na. Ali­ce bar­dzo chce zaprzy­jaź­nić się z nowo pozna­ny­mi. Urzą­dza przy­ję­cie, spo­ty­ka się z sąsiad­ka­mi na kaw­kach, aż pew­ne­go dnia cał­kiem przy­pad­kiem dowia­du­je się, że w domu w któ­rym zamiesz­ka­li miesz­ka­ło wspa­nia­łe, kocha­ją­ce się mał­żeń­stwo Nina i Oli­vier. Doszło tam rów­nież do okrut­ne­go mor­der­stwa Niny, a za mor­der­cę uzna­no jej męża Oli­vie­ra. Czy słusz­nie ? Naj­gor­szy w tym wszyst­kim jest fakt, że jej part­ner Leo wie­dział o wszyst­kim co wyda­rzy­ło się w tym i nie poin­for­mo­wał o tym Ali­ce. Czy Leo jest powią­za­ny z tym mor­der­stwem ? Wte­dy zaczy­na dziać się sze­reg dziw­nych zja­wisk. Jest nawet taki moment w książ­ce, że Ali­ce zaczy­na podej­rze­wać za śmierć wszyst­kich z Circ­le ( spo­koj­ne­go osie­dla) a nawet Leo, swo­je­go part­ne­ra. Czy nie popad­nie w obse­sję? Czy wszyst­kie podej­rze­nia popro­wa­dzą ją w dobrym dla niej kierunku?

PODSUMOWANIE 

Gdy mam do wybo­ru książ­kę B.A Paris z jakąś inną zawsze wybio­rę tej pierw­szej autor­ki. Dla­cze­go? Dla­te­go, że swo­imi książ­ka­mi tak mnie ocza­ru­je, tak zagma­twa, że zaczy­nam wąt­pić czy idę słusz­nym tro­pem. I tak jak Remi­giu­sza Mro­za , tyl­ko ta książ­ka mogła mnie ode­rwać od innych waż­nych rzeczy…
Prze­czy­ta­łam ją w 2 dni… I zali­czam do kolej­nych bar­dzo dobrych twór­czo­ści tej pisarki…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *