WYSPA BRAĆ CO WARTO ZOBACZYĆ ?

Po zameldowaniu się w hotelu na wyspie Brać nasz gospodarz, który przywitał nas po polsku , czyli przekąskami i winem 😉 , zdradził nam co jest według niego warte uwagi, żeby zobaczyć na Wyspie Brać. 

ZLATNI RAT

Pierw­szym i naj­bar­dziej zna­nym punk­tem jest Zlat­ni Rat. Jest to pla­ża , któ­ra ma nie­tu­zin­ko­wy kształt — zwę­ża­ją­cy się ku morzu cypel. War­to to zoba­czyć na wła­sne oczy. Pla­ża ta jest uzna­wa­na za jed­ną z naj­pięk­niej­szych plaż na świe­cie, więc dla wyspy Brać  jak i dla całej Chor­wa­cji jest ona powo­dem do dumy. 

 

PLAZA LOVRECINA

Jest poło­żo­na pomię­dzy miej­sco­wo­ścia Puči­šča i Post­ira. Zjeż­dża się do niej bar­dzo wąską i stro­mą ulicz­ką, ale war­to. Nie dość , że jest poło­żo­na w malow­ni­czym miej­scu, kolor wody wpra­wia w zachwyt to dodat­ko­wo jest to pla­ża piasz­czy­sta bez żad­nych kamie­ni wokół , jak to się zda­rza w więk­szo­ści plaż w Chor­wa­cji. Jej zło­ty pia­sek bar­dzo przy­po­mi­na hisz­pań­skie pla­że. Par­king jest na miej­scu i za cały dzień opła­ta wyno­si 20 HRK. Dodat­ko­wym atu­tem jest to, że jest on poło­żo­ny wśród drzew , co daje schro­nie­nie dla samo­cho­du, gdy my wypo­czy­wa­li­śmy na pla­ży. Przed wej­ściem na pla­żę jest pub i restau­ra­cja. Ceny są bar­dzo zbli­żo­ne do tych , co były w cen­trum nasze­go miasta. 

RIVA BOL

To taki nad­mor­ski dep­tak. Wie­czo­rem tu zaczy­na się życie. W restau­ra­cji cięż­ko zna­leźć wol­ne miej­sce, ale po chwi­li cze­ka­nia zapew­ne coś się zwol­ni. Cumu­ją tu więk­sze łodzie, na nie­któ­rych z nich odby­wa­ją się rodzin­ne impre­zy. Samo prze­by­wa­nie w tym miej­scu jest ogrom­ną przy­jem­no­ścią i spę­dza­li­śmy tam dłu­gie wie­czo­ry na prze­mi­łych spacerach. 

 

MARTINICA BEACH

To pla­ża zaraz obok nasze­go hote­lu, któ­ra jest kamie­ni­sta , ale bar­dzo uro­kli­wa. Do same­go wie­czo­ra, było tam słoń­ce , a wido­ki zachę­ca­ły do zachwy­ca­nia się. Obok tej pla­ży jest restau­ra­cja, gdzie moż­na zamó­wić dobrą piz­zę czy spa­ghet­ti, kupić zim­ne napo­je czy lody. Moż­na tak­że wypo­ży­czyć kaja­ki do pły­wa­nia — 100 HRK za 2 oso­by. Ludzi jest tutaj cał­kiem spo­ro w porów­na­niu z inny­mi pla­ża­mi, ale bitwy o miej­sce nie ma. Każ­dy znaj­dzie dla sie­bie miej­sce z zacho­wa­niem odstę­pu i w sumie mogę dodać, że na każ­dej pla­ży nie było z tym żad­ne­go problemu. 

 

VIDOVA GÓRA

Z Wyspy Brać cięż­ko zoba­czyć zachód słoń­ca. Pod­py­ta­li­śmy nasze­go gospo­da­rza i wspo­mniał On nam wła­śnie o Górze Vido­va. Poszu­ka­li­śmy w inter­ne­cie tu i tam. I tak… Góra ta ma szczyt wyno­szą­cy 778 m n.p.m. i jest to naj­wyż­szy szczyt wysp Adria­ty­ku. Dojazd na górę zapie­ra dech w pier­siach. Dro­ga jest asfal­to­wa, bar­dzo dobra i jedzie się lasem przez jakieś 4km. Na miej­scu jest bez­płat­ny par­king, a pie­szo moż­na wspiąć się na sam szczyt. Dro­ga bar­dzo przy­jem­na i przy­po­mi­na­ją­ca nasze gór­skie szla­ki. Po dro­dze spo­tka­li­śmy dzi­ko pasą­ce się baran­ki, owiecz­ki i kóz­ki. Z samej góry jest widok na pięk­ną pla­żę Zlat­ni Rat , a tak­że na mia­stecz­ko Bol. 

Sam zachód słoń­ca zoba­czy­li­śmy na sam koniec cał­kiem przy­pad­kiem , kie­dy to już wra­ca­li­śmy do samo­cho­du. I był to póki co naj­pięk­niej­szy zachód słoń­ca nad morzem jaki do tej pory widziałam. 

SPLIT 

To już nie na wyspie, a na lądzie i to z tego mia­stecz­ka odpły­wa­ją pro­my na wyspy . My posta­no­wi­li­śmy je zwie­dzić pod­czas powro­tu. Jest to mia­stecz­ko typo­wo tury­stycz­ne i moż­na zwie­dzić je w jeden dzień. Jest to pięk­ne miej­sce ze wzglę­du na to, że obec­na sta­rów­ka była kie­dyś cesar­skim pała­cem. My zoba­czy­li­śmy słyn­ną Rivę z pal­ma­mi i Pałac Dio­kle­cja­na. Prze­szli­śmy się pięk­ny­mi ulicz­ka­mi, kupi­li­śmy tro­chę regio­nal­nych alko­ho­li w tym słyn­ną Raki­je i do dom­ku. Tak na mar­gi­ne­sie, to pamiąt­ki war­to kupo­wać tam, bo są tań­sze niż na wyspie. 

 

Tak zakoń­czy­ła się nasza waka­cyj­na przy­go­da w Chorwacji. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *