“ZNAJDŹ MNIE” ANNE FRASIER

Znajdź mnie” 

Autor: Anne Fraiser

Wydaw­nic­two: Muza

Cykl: Inland Empi­re ( tom 1 ) 

Gatu­nek: kry­mi­nał, sen­sa­cja, thriller

Ilość stron: 352

Moja oce­na: 9/10

 

FABUŁA

Póź­nym wie­czo­rem bie­gasz w par­ku. Bie­gnąc widzisz na wprost sie­bie dziew­czyn­kę w koszul­ce noc­nej i bez butów, któ­ra nie może zna­leźć swo­jej mamy. Nie zatrzy­ma­ła­byś zapy­tać co się sta­ło? Oczy­wi­ście, że każ­da z nas by się zatrzy­ma­ła. I tak też zatrzy­my­wa­ły się kobie­ty w tej książ­ce. Pyta­ły, a dziew­czyn­ka poka­zy­wa­ła miej­sce, w któ­rym znik­nę­ła jej mama. Bra­ły dziew­czyn­kę na ręce i chcia­ły jej pomóc, a wte­dy zaczy­na­ła się “zaba­wa”.

W krza­kach scho­wa­ny był ojciec Reni, któ­ry zma­ni­pu­lo­wał swo­ją cór­kę tak ‚że poma­ga­ła mu zwa­biać swo­je ofia­ry. Był nim Ben­ja­min Fisher, seryj­ny mor­der­ca, któ­ry swój wyrok odsia­du­je już 30 lat. I w koń­cu posta­na­wia wska­zać miej­sca, w któ­rych pocho­wał swo­je ofia­ry. Ma jed­nak jeden waru­nek, żeby jego cór­ka przy tym była.

Reni, to była pro­fi­ler­ka FBI, któ­ra nie potra­fi pora­dzić sobie z trau­mą i wyrzu­ta­mi sumie­nia, że zosta­ła tak zma­ni­pu­lo­wa­ne przez wła­sne­go ojca. Chce jed­nak pozwo­lić rodzi­nom zagi­nio­nych kobiet god­nie je pocho­wać i zga­dza się na spo­tka­nie ze swo­im ojcem na pusty­ni Moja­ve, czy­li miej­scu zbrodni.

Jed­nak Ben­ja­min Fisher ma inny plan…

 

PODSUMOWANIE 

“Znajdź mnie” to świet­nie roz­wi­nię­ta fabu­ła. Autor­ka tak napi­sa­ła tę książ­kę, że trzy­ma czy­tel­ni­ka do koń­ca w napię­ciu. Książ­kę cięż­ko odło­żyć na bok, a po prze­czy­ta­niu na dłu­go zosta­je w gło­wie, a to ozna­cza tyl­ko jed­no. To była bar­dzo dobra książ­ka! Zosta­je u mnie na tak wyso­kiej pozy­cji póki co, co książ­ka “Pacjent­ka”.  A jak książ­ka zosta­je na dłu­go w pamię­ci, dla mnie ozna­cza to tyl­ko jedno 🙂

Za moż­li­wość prze­czy­ta­nia tej książ­ki dzię­ku­ję Muza oraz Autor­ce . 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *